Drog- och diskrimineringspolicy

Inledning
Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell basis. Vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran.

I Simrishamns Karateklubb tränar vi karate, en form av Budo som bygger på en lång japansk tradition. Denna tradition och budoanda vårdar vi och värderar mycket högt. I vår träning ingår att visa respekt mot sin omgivning, sina medmänniskor och sig själv. Detta är Budons högsta mål. Genom denna träning vill klubben kunna ge sina medlemmar den medvetenhet och integritet som behövs i ett nu allt hårdare samhällsklimat.

Policyinriktning
En del droger är tillåtna enligt lag, andra inte. Simrishamns Karateklubb har ingen ambition att ha regler för sina medlemmar som avviker från detta. Vår policy ska istället ses som ett klargörande och ett ställningstagande från klubbens sida. I alla sammanhang där en medlem kan sammankopplas med klubben skall vår policy följas.
 

 • Tobaksprodukter
  Bruk av tobaksprodukter i samband med träning och tävling är förbjuden. Det är inte heller tillåtet att röka i direkt anslutning till träningslokalen.
   
 • Alkohol
  Alkoholförtäring i samband med träning och tävling är strängt förbjuden. Om fester där alkohol serveras anordnas i klubbens regi, skall dessa vara sanktionerade av klubbstyrelsen. Servering av alkohol vid dessa evenemang skall ske på ett sådant sätt att budoandan upprätthålls. Alkohol får under inga omständigheter konsumeras av personer under 18 år.
   
 • Narkotika och doping
  Totalförbud.
   
 • Diskriminering och mobbning
  Vår filosofi bygger på att alla människor har samma värde, oberoende av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt etc. Hos oss skall alla behandflas lika. Skulle det upptäckas att någon utsätts för diskriminering eller mobbning, är det varje medlems skyldighet att rapportera detta till närmaste tränare eller ledare. Varje medlem som utför någon form av mobbning eller diskriminering i vår verksamhet kommer att tillrättavisas.
   

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående punkter
Ett stort ansvar vilar på ledare, tränare och vuxna, som ska vara förebilder för våra barn och ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på yngre medlemmar. 

När det gäller tobak och alkohol läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med styrelsen som kontaktar berörd eller målsman.

Vid innehav eller bruk av doping eller narkotika kommer polisanmälan omedelbart att göras.

Bristande respekt för ovanstående policy kan innebära uteslutning. Det är upp till varje medlem att ta sitt ansvar. Allt enligt Budons värderingar.