Integritetspolicy

Som en följd av den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation(GDPR), gällande från 25 maj 2018, har Simrishamns Karateklubb (nedan kallad föreningen) tagit fram en Integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter och vilka rättigheter du har som medlem kopplat till den nya lagstiftningen. Varje ny medlem informeras om Integritetspolicyn och sina rättigheter vid inträde i föreningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. De personuppgifter vi behandlar är: namn, personnummer, nationalitet, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter behandlas för att administrera medlemskap och löpande föreningsaktiviteter (t.ex. tränings- och tävlingsverksamhet, läger, medlemsmöten och utbildningar), kommunicera med dig som är medlem (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Svenska Karateförbundet (Idrottslyftet), Riksidrottsförbundet och Simrishamns kommun (LOK-stöd). 

Utöver detta publicerar vi ibland bilder och texter på vår websida (www.simrishamnskarateklubb.se) och Facebook-sida (Facebook: @SimrishamnsKK) från t.ex. träningspass, träningsläger, tävlingar m.m., med syftet sprida information om våra aktiviteter till medlemmar, anhöriga och andra intresserade. Publicering sker endast efter uttryckligt samtycke från berörd person eller vårdnadshavare. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Endast klubbens funktionärer (styrelse och tränare) har tillgång till medlemsregistret med personuppgifter. Föreningen har sitt medlemsregister i IdrottOnline (https://idrottonline.se/), vilket är det system som Riksidrottsförbundet förordar för samtliga anslutna föreningar för att på bästa sätt kunna möta kraven från GDPR. Uppgifterna i medlemsregistret överförs inte till någon tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Föreningen gör en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår raderas uppgifterna. 

Vilka rättigheter har du? 
Du som är medlem i föreningen har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i Idrottonline via ”Min sida”. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter även rätt att bli raderad: 

• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
• om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
• om personuppgifterna har behandlats olagligt 
• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte kan uppge fullständiga personuppgifter eller om du inte vill vara med på bild, har funderingar kring eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta någon i styrelsen eller föreningens kontakt för dataskydd (se nedan), så hittar vi en lösning. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Var hittar jag mer information?
Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida
(https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/)

Mer information om IdrottOnline och GDPR finns på Riksidrottsförbundets hemsida(https://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline).

Föreningens kontakt för dataskydd
Cecilia Larsson 
E-post: info@simrishamnskarateklubb.se